schoolreglement SASK

schoolreglement downloaden


Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de S.A.S.K. en op de ouders van de minderjarige leerlingen.
Artikel 2
Dit schoolreglement en het artistiek-pedagogisch project worden door de directeur via de website gecommuniceerd aan de leerling of de ouders van de minderjarige leerling bij de inschrijving van de leerling.
Artikel 3
Elke leerling ontvangt jaarlijks een schetsboek met daarin het schoolreglement en de schoolkalender.
Artikel 4
Bij de inschrijving dient elke leerling of ouder van minderjarige leerling zich akkoord te verklaren met dit schoolreglement.

Hoofdstuk 2 Begrippen
Artikel 5

Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:

 1. S.A.S.K.: Het pedagogisch geheel van afdelingen waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van een directeur. De SASK omvat:
  • de hoofdinstelling : Roeselare
  • de wijkafdelingen: Beveren, Rumbeke Ocar, Rumbeke Onze Kinderen
  • de filialen: Lichtervelde, Hooglede, Gits, Oostnieuwkerke, Staden, Ledegem, St-Eloois-Winkelstraat, Sint-Eloois-Winkel, Moorslede, Dadizele.
 2. Schoolbestuur: De instantie die verantwoordelijk is voor de SASK, namelijk de gemeenteraad van de stad Roeselare. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en schepenen van die gemeente bevoegd.
 3. Directeur: De directeur van de SASK of zijn afgevaardigde.
 4. Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de SASK overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden.
 5. Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.
 6. Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het schoolbestuur voor de SASK en haar werking heeft bepaald.
 7. Aangetekend: Met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs.
 8. Studierichting: In het deeltijds kunstonderwijs onderscheidt men de volgende studierichtingen: Muziek, Woordkunst, Dans, Beeldende kunst. De S.A.S.K. richt enkel de studierichting Beeldende Kunst in.


Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen
Artikel 6
Het schooljaar start op 1 september en eindigt ten laatste op 30 juni.
Artikel 7
De openingsuren van de SASK en de openingsuren van het secretariaat staan vermeld op de website van de SASK saskroeselare.be
Artikel 8
Elke leerling ontvangt bij de start van het schooljaar een schetsboek met daarin ook de schoolkalender met de vakantieregeling. De schoolkalender kan ook op de website geraadpleegd worden. De leerlingen moeten er rekening mee houden dat een vakantieperiode doorgaans begint op een maandag. De zaterdag voorafgaand aan een vakantie wordt er nog les gegeven, tenzij anders vermeld in de vakantieregeling. De regeling met betrekking tot verlengde weekends kan afwijken van de regeling in het dagonderwijs.
Artikel 9
Eén lesuur bestaat uit 50 minuten.
Artikel 10
De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld of overlegd en met akkoord van de leerkracht en de directie.

Hoofdstuk 4 Inschrijvingen
Artikel 11
De leerlingen worden ingeschreven vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar.
Artikel 12
§1.
Is de leerling al ingeschreven in dezelfde studierichting in een andere academie, dan moet dit steeds expliciet worden gemeld bij inschrijving.
§2.
Heeft de leerling reeds een attest of getuigschrift behaald in dezelfde studierichting in een andere academie, dan moet dit steeds expliciet worden gemeld bij inschrijving.
§3.
Belangrijke (medische of andere relevante) informatie over de leerling dient bij de inschrijving aan het secretariaat of bij de eerste lessen aan de leerkracht, meegedeeld te worden.

Artikel 13

Tweede optie

§1.
Leerlingen kunnen een tweede optie volgen, indien er voldoende plaatsen over zijn in de klas of het atelier.
§2.
Leerlingen die een tweede optie willen volgen, dienen hiervoor bijkomend inschrijvingsgeld te betalen, zoals jaarlijks wordt vastgelegd door de Inrichtende Macht.

Artikel 14

Maximaal aantal inschrijvingen

De inschrijving van leerlingen wordt beperkt tot maximum-aantallen die jaarlijks bepaald worden naargelang de lokalen waar de lessen doorgaan. Als het maximum bereikt is, wordt de kandidaat-leerling op een wachtlijst ingeschreven.

Artikel 15

Inschrijvingsgeld

§1.
De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld.
§2.
Jaarlijks worden de inschrijvingstarieven vastgelegd door de Inrichtende Macht, en worden deze kenbaar gemaakt bij de start van de inschrijvingsperiode op de website, alsook de voorwaarden voor verminderd inschrijvingsgeld.
§3.
Een leerling kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld niet tijdig betaalt.
§4.
Het inschrijvingsgeld mag fiscaal worden beschouwd als een uitgave voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 12 jaar en is als dusdanig fiscaal aftrekbaar. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen automatisch het fiscaal attest de loop van het schooljaar (ten laatste eind april).
§5.
Inschrijvingsgeld kan ook betaald worden met sport- en cultuurcheques van Edenred of Sodexo.
§6.
Sommige gemeentebesturen bieden een vrijetijdspas aan. Deze mogen ook gebruikt worden om het inschrijvingsgeld van de leerlingen te betalen. De modaliteiten vindt u op de website van de steden/gemeenten die hierin voorzien. Met deze pas komt het gemeentebestuur/stadsbestuur tussen voor het inschrijvingsgeld.

Artikel 16

Toelatingsvoorwaarden

§1.
Iedere leerling moet beantwoorden aan de minimum leeftijdsvoorwaarden voor de betreffende studierichting. Voor de studierichting beeldende kunst moeten de leerlingen minimum 6 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar, of ingeschreven zijn in het 1ste leerjaar van het basisonderwijs.

§2.
Leerlingen jonger dan 18 jaar starten meteen in het leerjaar volgens hun leeftijd. Leerlingen stromen door naar het volgende leerjaar op basis van hun leeftijd.
§3.
In uitzondering op §2 kunnen leerlingen inschrijven in een ander leerjaar van hun leeftijd, mits een verklaring van de dagschool dat ze daar ook in een ander leerjaar dan hun leeftijd zijn ingeschreven.
§4.
4 Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen zich inschrijven in de het 5de jaar van de Middelbare Graad of in het 1ste jaar van de Hogere Graad. Om naar het volgende leerjaar te kunnen gaan, moet de leerling geslaagd zijn voor de proeven van het voorafgaande leerjaar.

Artikel 17

Toelatingsperiode

§1.
Wanneer een leerling in een ander leerjaar wil instromen dan hij op basis van de gewone toelatingsvoorwaarden mag, kan de directeur in samenspraak met de betrokken vakleerkrachten een toelatingsperiode opleggen.
§2.
Deze toelatingsperiode start bij het begin van het schooljaar en eindigt uiterlijk 1 november van het lopende schooljaar. De leerling tijdens de toelatingsperiode de vakken van het leerjaar waarin hij wil terecht komen. Na die toelatingsperiode maken de directeur en de betrokken leerkrachten een attest op dat motiveert of de leerling het leerjaar verder kan blijven volgen of wordt doorverwezen naar een ander leerjaar.
§3.
Leerlingen in de studierichting beeldende kunst kunnen enkel tot deze toelatingsperiode worden toegelaten indien ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Artikel 18

Vrije leerlingen

§1.

In uitzondering op artikel 11, artikel 16 en artikel 23, kan een leerling zich toch nog inschrijven als ‘vrije leerling’:

 • uitzondering op artikel 11 : de leerling beantwoordt niet aan de toelatingsvoorwaarden
 • uitzondering op artikel 16 : de leerling kon zich niet inschrijven vóór 1 oktober
 • uitzondering op artikel 23 : de leerling volgt niet alle vakken van een bepaalde optie (behoudens eventuele vrijstelling)

§2.
Vrije leerlingen worden zeer beperkt toegelaten, mits goedkeuring van de directie en zolang er nog plaatsen zijn.
§3.
Vrije leerlingen betalen hiervoor het inschrijvingstarief voor vrije leerlingen zoals jaarlijks worden vastgelegd door de Inrichtende Macht.
§4.
Vrije leerlingen kunnen geen attesten of getuigschriften ontvangen.


Hoofdstuk 5 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Artikel 19
§1.
Voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften kan de SASK een individueel curriculum ontwikkelen in samenspraak met de leerling of zijn ouders.
§2.
De ontwikkeling van een individueel curriculum gebeurt enkel na akkoord van de directeur en voor zover de SASK hiervoor de nodige draagkracht heeft.
§3.
Voor een leerling die, eventueel met redelijke aanpassingen, voldoende leerwinst kan boeken in het gemeenschappelijke curriculum, is geen individueel curriculum mogelijk.

Artikel 20

De leerling met een specifieke onderwijsbehoefte moet een van de volgende attesten voorleggen:

 • een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs;
 • een attest waaruit blijkt dat de leerling is ingeschreven in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Artikel 21
Het individuele curriculum kan afwijken van de reguliere lessenroosters, leerplannen, toelatings- en overgangsvereisten en leerlingenevaluatie. Het individueel curriculum kan per graad maximum één leerjaar langer duren, maar de leerling kan niet overzitten.

Artikel 22
Leerlingen die een individueel curriculum volgen, kunnen geen attesten of getuigschriften behalen. Zij krijgen bij het beëindigen van de graad een leerbewijs dat aangeeft dat ze een opleiding hebben gevolgd en dat er door middel van een evaluatie werd nagegaan welke van de vooraf bepaalde doelen bereikt zijn.


Hoofdstuk 6 Te volgen vakken en vrijstellingen
Artikel 23
Behoudens vrijstelling volgt elke leerling alle vakken van een gekozen optie.
Artikel 24
§1.
Een leerling heeft recht op een vrijstelling voor de vakken die hij reeds met vrucht heeft gevolgd op een gelijkwaardig of hoger niveau van het voltijds secundair onderwijs, van het deeltijds kunstonderwijs of van het kunstonderwijs met beperkt leerplan. De leerling legt de nodige studiebewijzen (diploma, getuigschrift) voor waaruit blijkt dat hij geslaagd was voor de opleiding in haar geheel of het vak in kwestie.
§2.
De directeur kan ‐ in samenspraak met de betrokken leerkrachten ‐ vrijstelling verlenen voor een vak om pedagogische redenen. Die vrijstelling wordt gestaafd met een attest. In geval van twijfel wordt het advies van de inspectie gevraagd, en kan de leerling een toelatingsperiode worden opgelegd.
§3.
Vrijstellingen op basis van een buitenlands diploma moeten altijd worden aangevraagd (niet‐ Nederlandse diploma’s moeten worden vertaald) bij de gemeenschapsinspectie van onderwijs.

Artikel 25
Een verkregen vrijstelling geldt voor de ganse duur van de opleiding indien ze werd verleend op basis van reeds gevolgde gelijkwaardige of hogere studies. In andere gevallen kan de vrijstelling voor één schooljaar gelden.


Hoofdstuk 7 Activiteiten georganiseerd door de SASK
Artikel 26
De leerlingen worden schriftelijk of per mail uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de SASK worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.

Artikel 27
Buitenschoolse lesactiviteiten die door de SASK worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen, worden schriftelijk of per mail aan de ouders meegedeeld.


Hoofdstuk 8 Aanwezigheid leerlingen
Artikel 28
§1.
Iedere leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen.

§2.
Het schoolbestuur verzekert het toezicht gedurende 10 minuten voor het begin van de les tot 10 minuten na het einde van de les.

§3.
Minderjarige leerlingen mogen de SASK niet verlaten tijdens de les of tijdens de pauze.

§4.
Indien een minderjarige leerling om een uitzonderlijke reden, de les vóór het eind-uur wil verlaten, is hiervoor de toestemming van de ouders vereist, in de vorm van een ondertekend briefje of persoonlijke verwittiging van de ouders aan de leerkracht of het secretariaat.

Artikel 29
Wie een les of activiteit niet kan bijwonen, verwittigt zijn leerkracht of het secretariaat.

Artikel 30
Een leerling die op 1 februari meer dan een derde van de lessen afwezig is, kan geschrapt worden en het recht verliezen verder deel te nemen aan de lessen of proeven. Het verlies van dit recht wordt uitgesproken door de directeur na de leerling/ouders gehoord te hebben.

Artikel 31
Bij afwezigheid van een minderjarige leerling, zonder voorafgaande verwittiging van de ouders, neemt de SASK contact op met de ouders.

Artikel 32
Buiten de lesuren kan niet gewerkt worden in de ateliers of in de klassen. Uitzonderlijk kan hiervoor toestemming gevraagd worden aan de directie. Er kan op die momenten geen beroep gedaan worden op de schoolverzekering.


Hoofdstuk 9 Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden
Artikel 33

Afwezigheid van de leraar

§1.
Als een les niet kan plaatsvinden omwille van de afwezigheid van de leraar, dan worden in volgorde de volgende maatregelen genomen:

 • Wettelijk gezien, kan er pas een vervanging voorzien worden bij een afwezigheid vanaf 10 opéénvolgende werkdagen.
 • Bij afwezigheden korter dan 10 dagen, wordt indien mogelijk opvang voorzien.
 • Indien geen vervanging mogelijk is wordt de les geannuleerd en worden de ouders of meerderjarige leerlingen verwittigd via een SMS of een mail.
 • de afwezigheid wordt via de website gemeld,
 • opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is – minderjarige leerlingen mogen enkel naar huis ingeval van afwezigheid van de leraar als de ouders hiervoor toestemming hebben geven.

§2.
Als ouders hun kinderen naar de SASK brengen, gaan ze best na of de leraar al dan niet aanwezig is, alvorens hun kinderen achter te laten.

Artikel 34

Overmacht

§1.
De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens overmacht. Hieronder verstaat men een onvoorziene, niet-toerekenbare plotselinge gebeurtenis die het onmogelijk maakt om de lessen te laten doorgaan (vb. weersomstandigheden, defect chauffage, …).

§2.
De directeur brengt de ouders hiervan, voor zover mogelijk, op de hoogte.

Artikel 35

Pedagogische Studiedag

§1.
De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep één dag per schooljaar worden geschorst voor het houden van een pedagogische studiedag voor de leraars.
§2.
Deze studiedag wordt schriftelijk bekendgemaakt.

Artikel 36

Staking

§1.
In geval van staking, worden de lessen geschorst.

§2.
De directeur brengt de ouders vooraf op de hoogte.

Artikel 37

Verkiezingen – Volksraadpleging

§1.
De lessen kunnen de dag voor, van en na de parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen of een volksraadpleging worden geschorst wanneer de lokalen naar aanleiding van deze activiteit zijn gebruikt.

§2.
De directeur brengt de ouders hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte.


Hoofdstuk 10 Lesverplaatsingen
Artikel 38

Een lesverplaatsing is een les die verplaatst wordt binnen het door de SASK vastgelegde uurrooster.

Artikel 39

Enkel de directeur kan lesverplaatsingen toestaan.

Artikel 40

De leerlingen en/of ouders worden vooraf schriftelijk of per mail van elke lesverplaatsing op de hoogte gebracht.

Artikel 41

De leraar legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaal-les vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de directeur.


Hoofdstuk 11 Leerlingenevaluatie
Artikel 42

Tweemaal per schooljaar wordt door de leerkracht een evaluatie van elke leerling gemaakt aan de hand van een evaluatiefiche. Na elke evaluatie ontvangen de leerlingen en/of de ouders hun evaluatiefiche hetzij per mail, hetzij op papier.

Artikel 43

De overgangs- en eindproeven worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.

§1.
De overgangs- of eindproeven worden georganiseerd tussen 1 juni en 30 juni:

 • aan het einde van de lagere graad,
 • aan het einde van het vijfde en zesde jaar van de middelbare graad (laatste jaar van de middelbare graad: eindproeven),
 • aan het einde van ieder leerjaar van de hogere graad en de specialisatiegraad (laatste jaar van elke graad: eindproeven).

§2.
De leerling die bij de beoordeling voor elk vak ten minste 50% van de punten en voor het geheel van de vakken 60% van de punten heeft behaald, beëindigt zijn leerjaar met vrucht.
§3.
Het schoolbestuur kan beslissen om tijdens de periode van 15 augustus tot 15 september herkansingsproeven te organiseren voor de leerlingen die niet geslaagd zijn. De leerlingen die in deze proeven slagen en geslaagd waren voor de andere vakken, beëindigen hun leerjaar met vrucht.

Artikel 44

De leden van de jury worden op voorstel van de directeur door het college van burgemeester en schepenen aangesteld. Niemand mag als lid van de examencommissie zitting hebben voor de proef van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.

Artikel 45

Elke leerling verkrijgt op het einde van het schooljaar een attest of een getuigschrift op basis van de behaalde resultaten.

Artikel 46

Leerlingen mogen binnen een graad voor eenzelfde optie maximum één keer dubbelen.


Hoofdstuk 12 Gedragsregels
Artikel 47

Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover het personeel van de SASK en tegenover de andere leerlingen.

Artikel 48

Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort.

Artikel 49
§1.
Tijdens de lessen wordt niet gegeten of gedronken.

§2.
Tijdens de lessen worden er geen gsm’s, smartphones, tablets en dergelijke gebruikt tenzij in het kader van de lessen, in samenspraak met de leerkracht.

Artikel 50

De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter.

Artikel 51

Heimelijk filmen, fotograferen of geluidsopnames maken, is verboden. Het is eveneens verboden deze opnames te verspreiden.


Hoofdstuk 13 Gezondheid en veiligheid
Artikel 52

In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettelijke aandoening, bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende arts of de aanwezigheid van de leerling in de SASK een gevaar kan zijn of geweest zijn voor de gezondheid van andere leerlingen/personeelsleden. Indien dit het geval is, doet de leerling/ouders melding bij het secretariaat. De SASK neemt de gepaste maatregelen.

Artikel 53
§1.
Binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere open ruimten is het verboden:

 • te roken,
 • roesopwekkende middelen (zoals alcohol, drugs, …) te gebruiken of in de SASK binnen te brengen,
 • enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in de SASK binnen te brengen.

§2.
Leerlingen mogen zich niet in de SASK aanbieden onder invloed van roesopwekkende middelen (zoals alcohol, drugs, …).

Artikel 54

Iedere leerling leeft de veiligheidsvoorschriften na en volgt de instructies van de leraar of directie wat betreft:

 • het dragen van aangepaste werkkledij
 • het dragen van beschermkledij
 • het gebruik van beschermingsmiddelen
 • het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes, … te dragen wanneer deze de onveilige situaties voor de leerling of het personeel kunnen veroorzaken.


Hoofdstuk 14 Materiële bezittingen en vandalisme
Artikel 55

De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, werkkoffer, …) niet onbeheerd achter. De SASK is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of eventuele beschadigingen.

Artikel 56
§1.
De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen met respect voor gebouwen, meubilair, apparatuur, instrumenten, producten, …

§2.

De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk toebrengt aan:

 • lokalen, meubilair, apparatuur, instrumenten of materiaal van de instelling,
 • materiaal, werken of instrumenten van andere leerlingen.

Dit houdt in dat hij de herstelling of de vervanging vergoedt, onverminderd de tuchtsancties die hem in dit verband kunnen worden opgelegd.


Hoofdstuk 15 Initiatieven van leerlingen of personeel
Artikel 57

Alle teksten, affiches, flyers, publicaties… die leerlingen of personeelsleden wensen te verspreiden in de SASK, moeten vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.

Artikel 58

Een geldomhaling in de SASK door de leerlingen of personeelsleden kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de directeur.

Artikel 59

Leerlingen en personeelsleden die deelnemen aan kunstmanifestaties buiten de SASK en daarbij de naam van de SASK willen gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van de directeur vragen.

Artikel 60

Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een bepaalde leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de SASK.


Hoofdstuk 16 Sancties
Artikel 61

Ordemaatregelen

Als een leerling dit schoolreglement overtreedt of het ordentelijk verstrekken van onderwijs verstoort, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen door elk personeelslid onder het gezag van de directeur:

 1. een mondelinge vermaning,
 2. een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota,
 3. een extra taak – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota,
 4. verwijdering uit de les als het gedrag van de leerling de les erg stoort – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota,
 5. een gesprek tussen de directeur en de leerling – en eventuele melding aan de ouders
 6. de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de leerling, al dan niet samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat door de ouders wordt ondertekend voor kennisneming.

Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk.

Artikel 62

Tuchtmaatregelen

§1.

De directeur kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel nemen indien het gedrag van de leerling:

 • het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar brengt – de maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer ernstige overtredingen,
 • de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de SASK in het gedrang brengt,
 • de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt,
 • ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt,
 • de naam van de instelling of de waardigheid van het personeel aantast,
 • de instelling materiële schade toebrengt.

§2.

De directeur kan overgaan tot een tuchtmaatregel indien leerlingen/ouders zich onthouden van de verplichte meldingen zoals beschreven in artikel 12.

§3.

Volgende sancties kunnen worden toegepast:

 1. een tijdelijke schorsing door de directeur, eventueel op voorstel van een personeelslid: de leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen niet meer volgen,
 2. een definitieve uitsluiting door de directeur.

§4.

De leerling (en/of de ouders) wordt voorafgaandelijk gehoord. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat voor kennisneming wordt ondertekend door de leerling (en/of ouders).

§5.

Een sanctie getroffen tegen een leerling wordt aangetekend aan de betrokkene of zijn/haar ouders meegedeeld met vermelding van de reden.

§6.

De onder §3 vermelde sancties worden door de directeur eveneens meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.

§7.

De leerling (en/of de ouders) kan tegen een tuchtmaatregel aangetekend beroep instellen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende beslissing. Dit beroep schorst de sanctie niet op. Binnen de 30 kalenderdagen na het instellen van het beroep wordt de beslissing van het schepencollege aangetekend aan de leerling (of de ouders) meegedeeld.


Hoofdstuk 17 Verzekering
Artikel 63

Het schoolbestuur sluit de nodige verzekeringen af voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Artikel 64

De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen op het traject van huis naar de SASK en terug. Heeft de leerling een ongeval op dit traject, dan moet de SASK onmiddellijk worden verwittigd.

Artikel 65

Tussen de school en de leerlingen wordt overeengekomen dat accidentele schade, diefstal, verlies of verdwijning van werken of materiaal niet zal verhaald worden op de school en/of de leerkrachten, behoudens in geval van duidelijk bewezen aansprakelijkheid.


Hoofdstuk 18 Gebruik computers, ICT-apparatuur en internet
Artikel 66

Onder computers verstaan we in de ruime zin ook elke toestel, ook b.v. smartphone, smartwatch of tablet die kan surfen, applicaties installeren en kan communiceren via het internet.

Artikel 67

De leerlingen kunnen in de SASK-afdelingen gebruik maken van het internet en ICT-apparatuur.

Artikel 68

De diverse computers die ter beschikking staan in de klaslokalen en bibliotheek, kunnen gebruikt worden voor opzoekingswerk in het kader van de lessen, in klasverband of individueel.

Artikel 69

De gebruiker van ons netwerk is er zich van bewust dat de SASK het netwerkgedrag van alle ICT-middelen kan loggen en dat de SASK de goede werking van de netwerken kan controleren op basis van die logs. Deze controles gebeuren binnen de geldende wettelijke omgeving.

Artikel 70

Het is niet toegestaan:

§1.
het internet te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden,

§2.
door digitale publicaties, het imago aan te tasten van de SASK of de inrichtende macht, bijvoorbeeld door de verspreiding van informatie die leidt tot negatieve publiciteit.

§3.
informatie te raadplegen of toe te eigenen, die strijdig is met de Belgische wetgeving,

§4.
zonder toestemming gegevens te kopiëren waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright,

§5.
het computerbeveiligingssysteem te schenden,

§6.
apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de academie of aan andere gebruikers te beschadigen, aan te passen of te vernietigen,

§7.
eigen software te gebruiken,

§8.
zelf andere toestellen aan te sluiten op de schoolcomputers, die schadelijke gevolgen hebben voor onze hardware, software of netwerk.

Deze lijst is niet uitputtend. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot sanctionering zoals beschreven in Hoofdstuk 16.

Eventuele kosten veroorzaakt door de niet toegestane acties, kunnen verhaald worden op de leerling.


Hoofdstuk 19 Uitleenreglement bibliotheek SASK
Artikel 71

De bibliotheek van de SASK is toegankelijk voor het personeel, de leerlingen en voor belangstellende derden.

Artikel 72

Het personeel en de leerlingen kunnen kosteloos boeken ontlenen voor gebruik in de respectievelijke klassen, zowel in de hoofdschool als in de filialen en wijkafdelingen.

Artikel 73

De boeken kunnen maximum 3 weken uitgeleend worden.

Artikel 74

Boeken die meegenomen worden naar de klassen worden opgenomen in het uitleenbestand op in het secretariaat door de secretariaatsmedewerkers.

Artikel 75

Belangstellende derden kunnen boeken enkel ter plaatse raadplegen.

Artikel 76

Geen enkel boek mag aan derden worden doorgegeven.

Artikel 77

Het vervangen van verloren exemplaren of het herstellen van beschadigde exemplaren geschiedt op de kosten van de raadpleger.

Artikel 78

Alle werken moeten vóór 30 juni van het betrokken schooljaar teruggebracht worden.

Artikel 79

Wie de bepalingen van dit reglement overtreedt kan door de directeur de toelating tot raadpleging en/of ontlening geweigerd worden.

Artikel 80

Het personeel en de leerlingen mogen, in het belang van de lessen, de computers in de bibliotheek gebruiken om internet te raadplegen.


Hoofdstuk 20 Auteursrechten
Artikel 81

De leerlingen en de SASK respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht.

Artikel 82
§1.
Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij als auteur beschouwd. De SASK kan hierop geen enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerling.

§2.
De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de SASK werden gemaakt in de loop van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie. Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk, …). De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding.

§3.
De academie is niet verplicht werken van leerlingen te verzekeren, noch bij gewone lessen, noch bij evenementen of bij interne of externe expo’s.


Hoofdstuk 21 Privacy
Artikel 83

Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.

Artikel 84
§1.
De SASK kan bewakingscamera’s uitsluitend gebruiken met het oog op het vastleggen van feiten of handelingen die als een misdrijf zijn omschreven, die overlast veroorzaken of die de openbare orde verstoren. Er moeten ernstige en gestaafde vermoedens bestaan omtrent deze feiten en handelingen. Het moet gaan om feiten en handelingen die niet op een andere wijze kunnen worden vastgesteld.

§2.
Elk heimelijk gebruik van camera’s is verboden.

Artikel 85

De SASK zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling.

Artikel 86
§1.
De SASK kan geluid- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.

§2.

Voor het maken en publiceren van niet-gericht* geluid- en beeldmateriaal in academie-gerelateerde publicaties zoals de website van de SASK of andere publiciteit, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. De betrokken leerlingen/ouders kunnen bij de inschrijving hun toestemming hiervoor weigeren.

*Onder niet-gericht geluid- en beeldmateriaal verstaan we geluid- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de SASK.

§3.
Voor het maken en publiceren van gericht geluid- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de toestemming van de leerling/ouders gevraagd worden. Hierbij wordt het soort geluid- of beeldmateriaal gespecifieerd, de verspreidingsvorm en het doel.

§4.
Leerlingen mogen geen beeld- en/of geluidsmateriaal maken of publiceren zonder uitdrukkelijk akkoord van het betrokken personeelslid.


Hoofdstuk 22 Grensoverschrijdend gedrag
Artikel 87

Het schoolbestuur heeft zowel een preventieadviseur psychosociale aspecten als een vertrouwenspersoon aangesteld die bevoegd zijn voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen en personeelsleden binnen de SASK.

Artikel 88

Hun namen en functies worden via de website bekendgemaakt bij de start van het schooljaar.


Hoofdstuk 23 Klachtenprocedure
Artikel 89

Bij eventuele klachten kan de leerling of zijn ouders volgende stappen volgen:

 • klachten over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: zie hoofdstuk 22 artikel 87.
 • klachten over administratieve aangelegenheden worden gericht aan de verantwoordelijken van het secretariaat.
 • klachten over de lessen worden gericht aan de leerkracht.

Wanneer deze aanspreekpunten niet voldoen, kan men zich best schriftelijk richten tot de directeur, de inrichtende macht, de hogere overheid of afgevaardigden. Men richt zich pas tot een volgend niveau wanneer geen voldoening werd verkregen bij het vorig niveau.

straf in beeld..

Top