Artistiek Pedagogisch Project

Artistiek Pedagogisch Project

Aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Roeselare worden beelden gecreëerd. Sterke beelden, goed gemaakt en met inhoud. Er zijn gedifferentieerde cursussen voor beginners en ervaren kunstenaars, voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Visie

De SASK wil aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich te bekwamen in het bijzondere veld van de beeldende kunsten. Hierbij staat de leerling centraal. We werken aan kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs. We streven hierbij naar een evenwicht tussen materie, vakmanschap, inhoud en visie.

De Academie

De hoofdschool van de SASK is gehuisvest in het hart van Roeselare. Met dertien vestigingen in de onmiddellijke omgeving staat de SASK letterlijk centraal in het socio-culturele leven van de stad en zijn omgeving. De SASK treedt actief naar buiten met projecten en tentoonstellingen in de openbare ruimte en engageert zich als partner bij externe creatieve projecten. De SASK streeft er naar een dynamisch centrum te zijn voor kunstparticipatie en kunstbeleving voor zowel leerlingen, leerkrachten, burgers van Roeselare, buitenstaanders en culturele partners.

Voor Iedereen

Iedereen kan bij ons terecht, voorkennis is niet vereist. Lessenrooster, inhoud en pedagogisch-didactische aanpak van de cursussen worden specifiek opgesteld voor de verschillende doelgroepen. Kinderen, adolescenten en volwassenen kunnen zich ontplooien in een aangename en ontspannen sfeer, in een bruisende artistieke omgeving. Tevens streeft de SASK ernaar ook opleidingen aan te bieden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (bv. voor leerlingen met ASS). Ook voor ervaren kunstenaars biedt onze academie een leerplatform, ondersteuning en doorstromingsmogelijkheden.

Leerkrachten

De leerkracht fungeert als inspirerende leraar-begeleider. Hij stelt zich tot doel elke leerling ‘binnen zijn capaciteiten’ naar een hoger niveau te brengen. Het is de taak van de leerkracht de diversiteit in leeftijd, vaardigheden, voorkennis of vooropleidingen van de leerlingen in te schatten en hierop in te spelen.
De SASK werkt actief aan een dynamisch team van docenten, die niet enkel over de vereiste pedagogische bekwaamheidsbewijzen beschikken, maar die ook actief zijn als kunstenaar in het actuele veld waarin ze lesgeven. De SASK verwacht van de docenten dat zij zich op regelmatige tijdstippen bijscholen en de vinger aan de pols houden van het hedendaagse artistieke en culturele gebeuren.
Op die manier kunnen we garanderen dat de student een visie en actuele kennis verwerft over zowel techniek als over het huidige kunstlandschap.

Leerlingen

De volwassen student (vierde graad) krijgt de mogelijkheid om zelfstandig in het atelier de beelden te ontwikkelen die hij of zij tijdens het persoonlijke onderzoekstracé bedenkt en ontwerpt, met als doel een persoonlijk oeuvre op te bouwen. In de individuele begeleiding wordt samen met de leerkracht gewerkt aan een consistent inhoudelijk verhaal dat eigen is aan de student.

De studenten van de derde graad (tussen 12 en 18 jaar) gaan tijdens de groepsopdrachten op zoek naar hun eigen invalshoek. Zo leren ze in groep welke de rol is waar zij zich het beste in kunnen vinden. Met de individuele opdrachten exploreert de student dan weer zijn eigen stijl en stem. Alle studenten krijgen de tijd en ruimte om op hun eigen tempo als persoon te groeien, een visie te ontwikkelen, materie en techniek te leren beheersen en inhoud te verwerven.

De leerling van de eerste en tweede graad (tussen 6 en 12 jaar) wordt geprikkeld met fantasierijke thema’s waarrond opdrachten worden uitgevoerd. Hierbij ligt de klemtoon op het speels ontdekken van kunst en het ontwikkelen van creatieve vaardigheden in groep.

Atelierwerking

Onze academie stimuleert je om open, creatief en kritisch naar de wereld te kijken. Hij geeft ruimte en zuurstof aan nieuwsgierigheid en verwondering. Daarom is het atelier opgevat als een labo waar het experiment en het aftasten van artistieke grenzen belangrijk zijn. In de ateliers kan de ‘ homo ludens’ spelenderwijs en belangeloos kunst beoefenen. Naast de traditionele kunstvormen is er ruimte voor eigentijdse kunstvormen en experiment; diverse stromingen en stijlen komen aan bod. De SASK streeft er naar een hedendaagse vernieuwende instelling te zijn, die inspeelt op actuele trends en evoluties in een diverse samenleving. De infrastructuur wordt uitgebouwd in functie van de recentste vernieuwingen in de vele kunsttakken. Ook de digitale ateliers beschikken over de recente technologieën.

Tentoonstellingen, Evenementen en Uitstappen

Er wordt ook verder gekeken dan de werking in het eigen atelier; docenten en studenten kunnen deelnemen aan buitenschoolse projecten en doen dat ook vaak. De SASK organiseert naast de geijkte toonmomenten jaarlijks ook een aantal extra muros tentoonstellingen. Vooral de vierde graad gaat zo op zoek naar een publiek buiten de academie.
De SASK organiseert op regelmatige basis lezingen en projecten met actuele kunstenaars. Het bijwonen van deze projecten staat ook open voor niet-studenten.
Elk atelier organiseert ook uitstappen naar interessante tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Professionaliseringsplan

Professionalisering zit in het DNA van de SASK. Hoe we als academie professionaliseren lees je hier in ons Professionaliseringsplan.

Top